Tenester

Vi tilbyr alt av tenester som du forventar av økonomimedarbeidaren eller økonomisjefen i di bedrift. Vi held rekneskapet ajour med jamnleg bilagsføring, betaling, avstemming og rapportering. Vi tilbyr alt av lønstenester, fakturering og fakturaoppfylgjing, årsoppgjør, etablering og endring av selskap, rådgjeving i alle bedriftas fasar. 


 Regnskap

Vi er heildigitale og nyttar i hovudsak Tripletex som systemleverandør. Vi tilpassar våre tenester ut frå dine behov. Med heildigitale løysingar er du  nesten alltid ajour og kan enkelt fylgje med på utviklinga. 

Fortløpende rapportering er eit godt verktøy for å ha oversikt og kontroll over selskapets utvikling og nyttig for å kunne innføre tiltak for vekst og utvikling eller for å redusere tap. 


Lønn

Vi tek lønskjøringa frå a-å, frå registrering og utbetaling til rapportering til det offentlege m.m Oppfylgjing av sjukepengar, refusjonar frå NAV etc.

 

 Fakturering

Vi kan ta hånd om fakturering og fakturaoppfylgjing, eller du har det integrert i våre system slik at rekneskapet alltid er ajour.

Jamnleg oppfylgjing av faktura og gode purrerutinar fører til raskare betaling og betre likviditet. Vi har avtale med inkassoselskap for effektiv inndriving om fyrste purring ikkje gjev resultat. 

 Årsoppgjør

Vi avsluttar regnskapet og sendar inn alt av skattepapir, årsoppgjør og aksjonærregisteroppgåver til det offentlege. 

Om du fører regnskapet sjølv tek vi og på oss å levere årsoppgjør som ei sjølvstendig teneste. 

Rådgjeving / Budsjettering

Treng du ein sparringspartnar på kvar veigen går vidare? Korleis kan ein drive meir lønnsomt og effektivt? Er du finansiert fornuftig ut frå dine behov? Kva som vil løne seg for di bedrift eller privatøkonomi? Vi hjelp gjerne til med små og store spørsmål for at du skal lykkast best mogleg. 


Styrearbeid

Styret skal forvalte og ivareta eigaranes interesser i tillegg til å sikre forsvarleg drift av selskapet. Eit godt samansett styre gjev bedrifta ein stor fordel for vidare drift og utvikling. 

Vi kan hjelpe med styredokument og prosessar knytt til styrearbeidet. Vi kan og vere aktuelle styrekandidatar i enkelte tilfelle.